Temeljem članka 40. Statuta JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, broj: 01.2-05-303/17 od 13.10.2017. godine, članka 14. Pravilnika o radu Javne ustanove, te članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/19), kao i izvještaja Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika objavljenom dana 22.10.2019. godine ravnatelj Javne ustanove donosi

O D L U K U

o prijemu u radni odnos

za radno mjesto viši referent za turizam – promocija

 

Članak 1.

Samed Žužić, SSS, iz Jajca, prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove višeg referenta za turizam – promocija.

Članak 2.

Ugovorom o radu regulirat će se međusobna prava i obveze između poslodavca i radnika.

Članak 3.

Odbacuje se kao nepotpuna prijava kandidata Dragice Gilić, jer nije priložila rješenje o nostrifikaciji diplome niti potvrdu o radnom iskustvu.

Članak 4.

Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika obavijestila je o terminu održavanja pismenog ispita kandidate koji su zadovoljili kriterije tražene javnim oglasom u smislu pravodobnosti i potpunosti prijava.

Na poziv za pismeni ispit, a potom i intervju javili su se sljedeći kandidati, te osvojili sljedeći broj bodova, prema izvještaju Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika:

  1. Samed Žužić                         35 bodova
  2. Barbara Bagarić                    31 bod

 

O b r a z l o ž e nj e

Na javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen na web stranici Agencije, Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK i Dnevnom listu, dana 22.10.2019. godine, za radno mjesto višeg referenta za turizam – promociju pristigle su tri /3/ prijave. Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika pregledala je pristigle prijave, te utvrdila da su prijave kandidata Sameda Žužića i Barbare Bagarić potpune i da kandidati ispunjavaju kvalifikacijske uvjete tražene oglasom. Ostale prijave Komisija je odbacila kao nepotpune. Na pismenom ispitu, održan 12.11.2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Info centra, odazvali su se svi pozvani kandidati. Narednog dana s početkom u 09:00 sati Komisija je izvršila intervju s kandidatima, te ravnatelju Agencije dostavila Listu uspješnih kandidata za ovo radno mjesto.

U skladu s provedenom procedurom, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke dozvoljen je prigovor Upravnom odboru JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ u roku od 8 dana od dana prijema odluke.