Temeljem članka 40. Statuta JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, broj: 01.2-05-303/17 od 13.10.2017. godine, članka 14. Pravilnika o radu Javne ustanove, te članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/19), kao i izvještaja Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika objavljenom dana 22.10.2019. godine ravnatelj Javne ustanove donosi

O D L U K U

o prijemu u radni odnos

za radno mjesto koordinator-kontrolor rada naplatnih mjesta

 

Članak 1.

Zoran Samardžić, SSS, iz Jajca, prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove koordinatora-kontrolora rada naplatnih mjesta.

Članak 2.

Ugovorom o radu regulirat će se međusobna prava i obveze između poslodavca i radnika.

Članak 3.

Odbacuju se kao nepotpune prijave sljedećih kandidata za ovo radno mjesto:

  1. Bernisa Nasup, nije priložena potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
  2. Nermin Tahirović, nije priložena potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
  3. Denis Habib, nije priložena potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
  4. Fahrudin Burić, nije priložena potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
  5. Dženana Makul Husić, nije priložena potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima te dokaz o završenoj srednjoj školi.

 

Članak 4.

Prijava Rusmira Muharemovića se odbacuje iz razloga što se imenovani nije odazvao na poziv za pismeni ispit.

 

O b r a z l o ž e nj e

Na javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen na web stranici Agencije, Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK i Dnevnom listu, dana 22.10.2019. godine, za radno mjesto koordinatora-kontrolora rada naplatnih mjesta pristiglo je sedam /7/ prijava. Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika pregledala je pristigle prijave, te utvrdila da su prijave kandidata Zorana Samardžića i Rusmira Muharemovića potpune i da kandidati ispunjavaju kvalifikacijske uvjete tražene oglasom. Ostale prijave Komisija je odbacila kao nepotpune. Na pismeni ispit, održan 12.11.2019. godine u 10:00 sati u prostorijama Info centra, odazvao se samo kandidat Zoran Samardžić. Kako se drugi kandidat nije odazvao, smatra se da je kandidat odustao od prijave.

Kandidat Zoran Samardžić na pismenom ispitu osvojio je 10 bodova, a na intervjuu 25 bodova.

U skladu s provedenom procedurom, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke dozvoljen je prigovor Upravnom odboru JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ u roku od 8 dana od dana prijema odluke.