Temeljem članka 40. Statuta JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, broj: 01.2-05-303/17 od 13.10.2017. godine, članka 14. Pravilnika o radu Javne ustanove, te članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/19), kao i izvještaja Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika objavljenom dana 22.10.2019. godine ravnatelj Javne ustanove donosi

O D L U K U

o prijemu u radni odnos

za radno mjesto radnika za održavanje čistoće oko nacionalnih spomenika

 

Članak 1.

Erdin Julardžija, NK radnik, iz Jajca, prima se u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci na poslove radnika za održavanje čistoće oko nacionalnih spomenika.

Anto Totić, NK radnik, iz Jajca, prima se u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci na poslove radnika za održavanje čistoće oko nacionalnih spomenika.

Članak 2.

Ugovorom o radu regulirat će se međusobna prava i obveze između poslodavca i radnika.

Članak 3.

Odbacuju se kao nepotpune prijave sljedećih kandidata:

  1. Ramiz Čehić, nije priloženo dokaz o završenoj školi traženoj oglasom, te nije dostavio ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice.
  2. Benjamin Huskić, nije priloženo dokaz o završenoj školi traženoj oglasom, te nije dostavio ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice.

 

Članak 4.

Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika obavijestila je o terminu održavanja intevjua kandidate koji su zadovoljili kriterije tražene javnim oglasom u smislu pravodobnosti i potpunosti prijava. Na poziv za intervju javili su se sljedeći kandidati, te osvojili sljedeći broj bodova, prema izvještaju Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika:

  1. Anto Totić                     25 bodova
  2. Erdin Julardžija            25 bodova

 

O b r a z l o ž e nj e

Na javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme objavljen na web stranici Agencije, Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK i Dnevnom listu, dana 22.10.2019. godine, za radno mjesto radnika za održavanje čistoće oko nacionalnih spomenika pristigle su četiri /4/ prijave. Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika pregledala je pristigle prijave, te utvrdila da su prijave dva kandidata potpune i da kandidati ispunjavaju kvalifikacijske uvjete tražene oglasom. Ostale prijave Komisija je odbacila kao nepotpune. Na intervjuu, održanom 12.11.2019. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Info centra, odazvali su se svi pozvani kandidati. Nakon utvrđivanja rezultata intervjua, Komisija je dostavila ravnatelju Agencije listu uspješnih kandidata za ovo radno mjesto.

U skladu s provedenom procedurom, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke dozvoljen je prigovor Upravnom odboru JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ u roku od 8 dana od dana prijema odluke.