Nalazi se u isto imenoj Šamića mahali pored gradskih zidina. To je manja građevina sa drvenom munarom. I danas se nalazi u zapuštenom stanju i nešto izmjenjenom obliku. Iz natpisa što stoji nad ulazom kaže se da je njezin osnivač neki Hadži Muharem, vjerovatno Šamić. Ne zna se vrijeme njezine gradnje, a iz natpisa nad ulazom vidimo da ju je 1849. godine obnovio neki Husjin.