Temeljem članka 40. Statuta JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, broj: 01.2-05-303/17 od 13.10.2017. godine, članka 14. Pravilnika o radu Javne ustanove, te članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/19), kao i izvještaja Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika objavljenom dana 22.10.2019. godine ravnatelj Javne ustanove donosi

O D L U K U

o prijemu u radni odnos

za radno mjesto higijeničara

 

Članak 1.

Snježana Hren, NK radnik, iz Jajca, prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove higijeničara.

Članak 2.

Ugovorom o radu regulirat će se međusobna prava i obveze između poslodavca i radnika.

Članak 3.

Odbacuju se kao nepotpune prijave sljedećih kandidata za ovo radno mjesto:

  1. Tahira Ćoso, nije priložen dokaz o završenoj osnovnoj školi i uvjerenje o državljanstvu
  2. Božana Šestan, nije priložen dokaz o završenoj osnovnoj školi
  3. Vesna Alandžak, nije priložen dokaz o završenoj osnovnoj školi
  4. Sebina Mamoun, nije priložen dokaz o završenoj osnovnoj školi
  5. Rijada Rabihić, nije priložen dokaz o završenoj osnovnoj školi

 

 

 

Članak 4.

Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika obavijestila je kandidate koji su zadovoljili kriterije tražene javnim oglasom u smislu pravodobnosti i potpunosti prijava, te ih obavijestila o terminu održavanja intervjua.

Na poziv za intervju javili su se sljedeći kandidati, te osvojili sljedeći broj bodova, prema izvještaju Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika:

  1. Fazila Kurić            14,6 bodova
  2. Snježana Hren       24,3 boda
  3. Josipa Brizić           19,6 bodova
  4. Mirzeta Tursum      21,3 boda

O b r a z l o ž e nj e

Na javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen na web stranici Agencije, Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK i Dnevnom listu, dana 22.10.2019. godine, za radno mjesto higijeničara pristiglo je devet /9/ prijava. Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika pregledala je pristigle prijave, te utvrdila da su prijave kandidata Fazile Kurić, Snježane Hren, Josipe Brizić i Mirzete Tursum potpune i da kandidati ispunjavaju kvalifikacijske uvjete tražene oglasom. Ostale prijave Komisija je odbacila kao nepotpune. Na intervju, održan 12.11.2019. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Info centra, odazvali su se svi pozvani kandidati. Komisija je izvršila bodovanje kandidata, te izvješće s rezultatima intervjua dostavila ravnatelju Agencije.

U skladu s provedenom procedurom, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke dozvoljen je prigovor Upravnom odboru JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ u roku od 8 dana od dana prijema odluke.