Temeljem članka 40. Statuta JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, broj: 01.2-05-303/17 od 13.10.2017. godine, članka 14. Pravilnika o radu Javne ustanove, te članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/19), kao i izvještaja Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika objavljenom dana 22.10.2019. godine ravnatelj Javne ustanove donosi

O D L U K U

o prijemu u radni odnos

za radno mjesto administrativnog radnika

 

Članak 1.

Darija Ladan, SSS, iz Jajca, prima se u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci na poslove administrativnog radnika.

Članak 2.

Ugovorom o radu regulirat će se međusobna prava i obveze između poslodavca i radnika.

Članak 3.

Odbacuju se kao nepotpune prijave sljedećih kandidata:

 1. Kemila Kvrgić, nije ovjerena kopija osobne iskaznice niti je životopis potpisan
 2. Lucija Ladan, nije ovjerena diploma o završenoj školi
 3. Fahrudin Hodžić, nije priložen dokaz o završenoj srednjoj školi
 4. Dženana Makul Husić, nije priložen dokaz o završenoj srednjoj školi

 

Članak 4.

Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika obavijestila je o terminu održavanja pismenog ispita kandidate koji su zadovoljili kriterije tražene javnim oglasom u smislu pravodobnosti i potpunosti prijava.

Na poziv za pismeni ispit javili su se sljedeći kandidati, te osvojili sljedeći broj bodova, prema izvještaju Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika:

 1. Harun Salipović                   3,5 boda
 2. Bernisa Nasup                       8 bodova
 3. Julija Ćosić                            5 bodova
 4. Darija Ladan                        10 bodova
 5. Anđela Jozić                          4 boda
 6. Gordana Grgić                     10 bodova
 7. Ernada Kahrić                      10 bodova

 

Članak 5.

Na poziv za intervju kvalificiralo se četvoro kandidata, koje je Komisija ocijenila:

 1. Bernisa Nasup           20,6 bodova (ukupno: 28,6)
 2. Darija Ladan              24,3 bodova (ukupno: 34,3)
 3. Gordana Grgić              24 bodova    (ukupno: 34)
 4. Ernada Kahrić            24,3 bodova (ukupno: 34,3)

 

O b r a z l o ž e nj e

Na javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme objavljen na web stranici Agencije, Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK i Dnevnom listu, dana 22.10.2019. godine, za radno mjesto administrativnog radnika pristiglo je jedanaest /11/ prijava. Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem zaposlenika pregledala je pristigle prijave, te utvrdila da su prijave sedam kandidata potpune i da kandidati ispunjavaju kvalifikacijske uvjete tražene oglasom. Ostale prijave Komisija je odbacila kao nepotpune. Na pismenom ispitu, održan 12.11.2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Info centra, odazvali su se svi pozvani kandidati.

Nakon utvrđivanja rezultata pismenog ispita, Komisija je obavijestila kandidate koji su zadovoljili svojim rezultatima, te ih obavijestila o terminu intervjua, narednog dana s početkom u 09:00 sati. Komisija je izvršila intervju s četiri kvalificirana kandidata, te dostavila ravnatelju Agencije listu uspješnih kandidata.

U skladu s provedenom procedurom, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke dozvoljen je prigovor Upravnom odboru JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ u roku od 8 dana od dana prijema odluke.