JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ poziva sve zainteresirane da se prijave na Natječaj za izbor najbolje ženske poduzetničke ideje u turizmu, u Jajcu 2019. godine.

Natječaj se objavljuje na web stranici JU „Agencija Jajce“ (www.agencija-jajce.ba) i Facebook stranici JU „Agencija“ Jajce.

Rok za prijavu je 20 (dvadeset) dana od dana objave na web stranici, odnosno do 24. 9. 2019. godine.

Učesnici na konkursu mogu biti:
• žene kao fizičke osobe;
• timovi, koji čine minimalno 2 (dva), a maksimalno 5 (pet) članova. Vođa tima mora biti ženskog spola;
• privredna društva čiji je osnivač žena odnosno vlasnik najmanje 50% privrednog društva mora biti ženskog spola;
• udruženja građana u kojima je nositelj projekta žena.

Cilj Natječaja je poboljšanje i obogaćivanje turističke ponude Jajca kao turističke destinacije, te davanje podsticaja ženama da se svojim idejama uključe u turističku privredu.

Najbolja ženska poduzetnička ideja u turizmu može biti vezana za stvaranje novih turističkih proizvoda ili dati doprinos unapređenju postojećih.
Slobodno istražujte, informišite se o potencijalnim idejama i turističkim proizvodima koji bi mogli obogatiti i unaprijediti turističku ponudu u Jajcu, a onda nam se javite!

JU „Agencija Jajce“ će, iznosom od po 500 KM (petsto konvertibilnih maraka), podržati dvije ideje koje budu izabrane od strane stručne komisije, te će uraditi dizajn i štampanje promotivnog materijala, kao i njihovu promociju na web stranici Agencije.

Potpunu prijavu na Natječaj čini elektronski popunjen obrazac prijave (nalazi se u prilogu Natječaja) i sljedeća neophodna dokumentacija:
• Fotokopija važeće lične karte za sve članove tima, odnosno fizičku osobu, odnosno preduzetnicu ili (su)vlasnicu privrednog društva, odnosno nositeljicu projekta kod udruženja građana;
• Europass CV svih članova tima, odnosno fizičke osobe, odnosno preduzetnice ili (su)vlasnice privrednog društva, odnosno nositeljice projekta kod udruženja građana.

Prijava na Natječaj se podnosi u Turističkom info centru Jajca, na adresi Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb, u zatvorenoj koverti na kojoj je napisano „Prijava na Natječaj za najbolju žensku poduzetničku ideju u turizmu u Jajcu 2019. godine”.

Neblagovremena i nepotpuna prijava neće biti razmatrana.
Neblagovremenom prijavom se smatra prijava koja je podnesena nakon isteka roka za najtečaj.
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potpunu dokumentaciju koja je navedena u samom natječaju.

Poduzetnička ideja ocjenjuje se na osnovu sljedećih kriterija:
1. Originalnost ideje
2. Uticaj na poboljšanje i obogaćivanje turističke ponude Jajca
3. Potencijal primjene i razvoja
4. Kompetencije aplikanata
5. Opšti utisak o aplikantima i poduzetničkoj ideji

Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Komisija imenovana od strane JU Agencije Jajce.

Natječaj će se realizirati u okviru projekta „Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH“ kojega vodi Kulturno izobraževalno društvo PiNA iz Slovenije, a financira Ministarstvo za vanjske poslove Republike Slovenije, program Međunarodna razvojna saradnja Slovenije.

Partneri projekta: Centar za edukaciju mladih Travnik (BiH), JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca (BiH), Zavičajni muzej Travnik (BiH), Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini (BiH), Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik (BiH), Udruženje žena “Viktorija 99” Jajce (BiH), Asocijacija mladih Vinac Jajce (BiH), i Kulturno izobraževalno društvo PiNA (SI).

Za više informacija možete nas kontaktirati na mail: [email protected] ili putem telefona na 030 719 076 ili 030 659 166.

Obrazac prijave možete preuzeti klikom OVDJE.