U rubrici “UGLEDNI JAJČANI” predstaviti ćemo vam zanimljive ljude koji su ostavili dubok trag u našem gradu. Molimo sve zainteresirane da pošalju prijedloge ili gotove biografije ljudi sa fotografijama za koje smatrate da su doprinijeli razvoju različitih segmenata našeg grada Jajca.


U mezarju harema džamije ESME SULTANIJE  u Jajcu ukopavani su velikani ovoga grada. U haremu ove džamije nalazilo se dvadesetak nišana, a među njima bilo je osam koji su imali  epitafe. Najstariji bio je iz 1238. hidžretske odnosno 1822. godine, a najmlađi  je bio iz 1292. hidžretske odnosno 1875. godine. Iz natpisa na nišanima koji su u haremu džamije ESME Sultanije bili do agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995.) godine , a koje je u svojoj knjizi  Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine spomenuo  Mehmed Mujezinović  ovdje su bili ukopani:

Hadži Abdurrahim, ponos trgovaca, plemenitog roda  preselio 1238. 1822.)

Derviš Ahmed, sin Ahmeda Šljivića preselio 1247 (1831/32)

Abdullah Bubrić, sin Ibrahimov, 1266. (1849/50)

Seid Hasić, sin Seidov, 1280. (1863/64.)

Šerif aga Sarač, 4. Ramazana  1284. (03.12.1867.)

Mir Salih Šakir Havadže-zade (Hadžić) derviš Kaderija preselio iza 1270. hidžretske, posljednja brojka bila izbrisana

Hadži Omer Šljivić, sin Ahmedov 1286. ( 1869.)

Hadži Hasan Fedai efendija ( godina bila izbrisana)

Derviš Sarač preselio 1. Ša’bana 1292. ( 02.11.1875.)

U Pomenutoj knjizi Mehmed Mujezinović prenosi kazivanje rahmetli Mustafa ef. Bubrića dogogodišnjeg drugog imama džamije ESME SULTANIJE koji je kazao da su u mezarju harema ove džamije  ukopani i slijedeći merhumi:

Osman efendija , džabija Gazi Husrev-begova vakufa u Dnoluci, gdje je Husrev-begov  vakuf posjedovao 17 sela.

Zatim četvorica imama  džamije ESME SULTANIJE:

Hasan efendija, Abdullah efendija, Osman efendija, i Mula efendija

Na njihovim nišanima nije bilo natpisa, a nalazili su se pred ulazom u džamiju.

U ovo mezarje ukopani su još:

Mustafa ef. Bubrić dugogodišnji drugi imam i mutevellija džamije ESME SULTANIJE u Jajcu,  koji je na ahiret preselio  1969. godine  i

Mehmed Alija Kapetanović, posljednji jajački kadija o kome želimo iznijeti slijedeće biografske podatke:

Mehmed Alija Kapetanović sin Mahmut-bega i Derviše-hanume  rođene  Aganović

Rođen je 18.06. 1886. godine u Jajcu.

Završio II.  narodnu osnovnu školu u Travniku u julu 1906. godine.

Šerijatsku sudačku školu upisao školske 1907/1908. godine.

Sa ocjenama o završenoj srednjoj školi koje je donio i prijemnim ispitom bio je  prvi na rang listi, te je dobio besplan internat za tu godinu.

Šerijatsku sudačku školu završio je 1912. godine (svjedodžba od 15.  jula 1912. god.).

Šerijatsko-sudački ispit  položio je 11. septembra  1915. godine.

Pored bosanskog, služio se arapskim i turskim jezikom.

Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine svojim rješenjem broj: 243443 od 22. oktobra 1912. godine, imenovala  je Mehmed Aliju Kapetanovića   šerijatskim sudijom u Tuzli.

Zemaljska vlada  za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu svojim rješenjem broj: 85119 od 19. aprila 1918. godine, imenovala  je Mehmed Aliju Kapetanovića šerijatskim sudijom u Gračanici.

Dekretom Pokrajinske uprave za Bosnu i Hercegovinu broj: 52403/1923-III- od 06. jula 1923. godine, Mehmed Aliju Kapetanovića premjestilo je iz Kotarskog suda u Gračanici u Kotarski sud u Jajcu.

Predsjedništvo Vrhovnog suda u Sarajevu svojim aktom od 17. jula 1925. godine, obavještava Mehmed Aliju Kapetanovića da ga je Ministarstvo pravde svojim rješenjem broj: 44083 od 03. jula 1925. godine, premjestilo  u Kotarski sud u Prozoru.

Predsjedništvo Vrhovnog suda u Sarajevu svojim aktom od 29.marta 1926. godine obavještava Mehmed Aliju Kapetanovića da ga je Ministarstvo pravde svojim rješenjem broj: 5331  od 12. marta 1926. godine, premjestilo  u Kotarski sud u Jajcu.

Predsjedništvo Vrhovnog suda u Sarajevu svojim aktom od 29.januara 1928. godine, obavještava Mehmed Aliju Kapetanovića da ga je kralj Aleksandar  I  unapredio svojim Ukazom od 11. januara 1928. godine u 5. grupu I kategorije sa danom 11. novembra 1927. godine, te da mu od 1. novembra 1927. godine pripada  na ime položajne plate godišnje 9600 din.

Vrhovno starješinstvo Islamske vjerske zajednice svojom MURASELOM broj 411 od 16.maja 1931. godine koje je potpisao tadašnji reisu-l-ulema hfz. Ibrahim ef.  Maglajlić ovlastilo je Mehmed Aliju Kapetanovića Šerijatskog sudiju u Jajcu da u svojoj sudijskoj dužnosti vrši sve : bračne, porodične, nasljedne i vakufske poslove predviđene u zakonu o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama od 21. marta 1929. godine, držeći se u svemu priznatih šerijatsko-pravnih autoriteta (mufta bih kavlova) zaključaka  donijetih u smislu čl. 62. 8. 68. Ustava Islamske vjerske zajednice i nadležno izdatih uredaba i raspisa…….      …….

Neka Vas Svemogući Allah uputi pravim putem i pomogne u Vašem radu za dobro , sreću i veličinu Islamske vjerske zajednice.

Kralj Aleksandar I. Unapredio je Memed Aliju  svojim Ukazom od 12. decembra  1932. godine u 4. Položajnu grupu II. Stepena

Iz zapisnika od 10.oktobra 1934. godine sastavljenog u Sreskom sudu u Jajcu o položenoj zakletvi Mehmed Alije Kapetanovića šerijatskog sudije u Jajcu , tekst :

ZAKLETVE

Ja Mehmed Alija Kapetanović zaklinjem se Svemogućim Bogom da ću vladajućem kralju Petru II. Vjeran biti, da ću dužnost svoju tačno i savjesno izvršavati i da ću se pri izricanju pravde jedino zakona držati.

Tako mi Bog pomogao.

Mehmed Alija Kapetanović

Šerijatski sudija  s.r.

Kralj Petar II. Unapredio je Memed Aliju  svojim Ukazom od 24. februara  1936. godine u 4. položajnu grupu I. stepena

Dana 03. 04. 1935. godine Personalno vijeće kod Okružnog suda u Banja Luci nadležno za ocjenjivanje u prvom stepenu za 1934. godinu ocijenilo je Mehmed Aliju Kapetanovića šerijatskog sudiju u Jajcu ocjenom VRLO DOBAR

Kralj Petar II. odlikovao je Mehmed Aliju Kapetanovića Ukazom od 01. decembra 1938. godine Ordenom Jugoslovenske krune 5. reda.

Dana 10. marta 1942. godine Personalno vijeće kod Sudbenog stola u Travniku nadležno za ocjenjivanje u prvom stepenu za 1941. godinu ocijenilo je Mehmed Aliju Kapetanovića šerijatskog sudiju u Jajcu ocjenom VRLO DOBAR

Nakon ukidanja šerijatskih sudova Mehmed Alija Kapetanović je do penzionisanja radio u Sudu u Jajcu obnašajući dužnost sudije.  Za  ovaj period  o Mehmed Aliji Kapetanoviću  nemamo podataka jer  u Općinskom sudu u Bugojnu odjeljenje u Jajcu nema njegovog dosjea, a što je potvrđeno dopisom ovog suda  broj: 046-1-SU-12-000 033 od 12.03.2012. godine.

Mehmed Alija Kapetanović (posljednji jajački kadija) na Ahiret je preselio 1970. godine.

Otac Mehmed Alije Kapetanovića  Mahmut-beg poznat kao pokretač  „Gajreta“ u Jajcu i njegov osnivač 1907. godine i inicijator je osnivanja Zavičajnog muzeja  Jajce. Bio je član općinskog vijeća u Jajcu i dva puta njegov predsjednik. Kao načelnik grada Jajca uz pomoć prote Milana Ilića uspio je da grad dobije struju iz Elektrobosnine elektrane.

Mahmut-beg  je imao dvije žene. S prvom Aganović Dervišom imao Mehmed Aliju i kćer Zejru. S drugom ženom Pašom rođ. Hadžiosmanović je imao 7 djece. Djed Mehmed Alije, Mehmed-beg je bio posljednji jajački kapetan i prvi muselim (umro 1875). Po predanju Kapetanovići vuku lozu od Ferhad-paše Sokolovića.

Mehmed Alija Kapetanović nema svojih potomaka. Dva puta se ženio,  (nakon smrti jedne žene ponovo se oženio),  ali ni s jednom ženom nije imao djece.

Druga životna saputnica  Mehmed Alije bila je Habiba-hanuma  rođena Uzunović  koja ga je nadživjela.

Mehmed Alija Kapetanović – posljednji Jajački kadija na ahiret je preselio 03. aprlila 1970. godine u Jajcu, a ukopan je u haremu džamije ESME SULTANIJE.

Fotokopiju Mehmed Alijinog dosjea iz koga smo uzeli podatke, glavmom imamu Medžlisa  Jajce ustupio je Arhiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zahvaljujemo se direktorici ovog Arhiva gospođi Mini Kujović.

 

Tekst napisao: Ramiz Bećirović