Temeljem članka 20a. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i
89/18), te Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna
(„Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/19), direktor Javne ustanove raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Referent prodaje – 1 (jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.
Mjesto obavljanja rada: Jajce
Radno vrijeme: 40 sati tjedno
Opis poslova: prodaja ulaznica, suvenira i drugih materijala, informiranje posjetitelja o drugim turističkim sadržajima u destinaciji, vođenje dnevnih izvještaja, vođenje evidencije broja i strukture posjetitelja.

Opći i posebni uvjeti: da je kandidat stariji od 18 godina života, da je državljanin BiH, da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, završena SSS, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računaru i fiskalnoj kasi, spremnost za rad u otežanim uvjetima i promjenjivom radnom vremenu. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Sadržaj prijave (originali ili ovjerene fotokopije):
– potpisan kraći životopis s naznakom adrese i kontakta (nije potrebna ovjera)
– kopija osobne iskaznice
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
– diploma o stečenoj stručnoj spremi traženoj ovim oglasom
– potvrda o radnom iskustvu, ukoliko je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima
– liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti (samo za kandidate koji budu primljeni).

Prednost u zapošljavanju po posebnim uvjetima

Prilikom zapošljavanja bit će data prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj kuverti s naznakom “NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”, na adresu Javna ustanova "Agencija za kulturno- povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca", ul. Sv. Luke 15, 70101 Jajce.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim novinama „Dnevni list“, na internet stranici „Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna“ i na internet stranici JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ (www.agencija-jajce.ba).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Ernada Kahrić, a kontakt telefon 030/658-268.

Komisija će izvršiti provjeru znanja kandidata u skladu s člankom 8. Uredbe.

 

mr. sc. Anto Brtan, direktor