Temeljem članka 20a. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), te Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/19), po dobivenoj suglasnosti Upravnog odbora Javne ustanove broj: 01.2-05-430-2/19, od dana 17.10.2019. godine, direktor Javne ustanove raspisuje

 

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Viši referent za turizam-promocija – 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Mjesto obavljanja rada: Jajce

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova: održava i uređuje sadržaje na web stranici, društvenim mrežama i drugim medijskim platformama, ažurira i postavlja vijesti na web i Facebook stranicu Agencije, sudjeluje u izradi promotivnog materijala koji se odnosi na kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu Jajca i okoline i njegovu turističku ponudu, kreira novi multimedijski sadržaj vezan za promociju turističkih potencijala Jajca, surađuje s medijima.

Opći i posebni uvjeti: da je kandidat stariji od 18 godina života, da je državljanin BiH, da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, da ima završenu srednju školu (III ili IV stupanj), jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika, poznavanje rada na računaru, poznavanje rada u programima za uređivanje video i foto materijala, poznavanje rukovanja s fotografskom i video opremom.

 

  1. Koordinator/kontrolor rada naplatnih mjesta – 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Mjesto obavljanja rada: Jajce

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova: vrši koordinaciju djelatnika angažiranih na naplatnim mjestima, vrši kontrolu rada naplatnih mjesta, vrši evidenciju rasporeda djelatnika na naplatnim mjestima, vrši raspored i kontrolu čišćenja nacionalnih spomenika i drugih lokacija koje su pod upravljanjem Agencije.

Opći i posebni uvjeti: da je kandidat stariji od 18 godina života, da je kandidat državljanin BiH, da kandidat posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, završena srednja škola (III ili IV stupanj), jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, organizacijske sposobnosti.

 

  1. Higijeničar – održavanje čistoće – 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Mjesto obavljanja rada: Jajce

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova: brine se o održavanju higijenskih uvjeta, čisti i održava prostorije u Agenciji i održava prostor ispred upravne zgrade Agencije i Info centra.

Opći i posebni uvjeti: da je kandidat stariji od 18 godina života, da je kandidat državljanin BiH, da kandidat posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, završena osnovna škola.

 

Sadržaj prijave:

  • potpisan kraći životopis s naznakom adrese i kontakta
  • osobna iskaznica
  • uvjerenje o državljanstvu
  • diploma o stečenoj stručnoj spremi traženoj ovim oglasom
  • potvrda o radnom iskustvu (za radna mjesta gdje je to predviđeno)
  • liječničko uvjerenje (samo za izabrane kandidate u roku koji će se odrediti)

 

Prednost u zapošljavanju po posebnim uvjetima

Prilikom zapošljavanja bit će data prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj kuverti s naznakom “NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”, na adresu Javna ustanova “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, ul. Sv. Luke 15, 70101 Jajce.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim novinama „Dnevni list“, na internet stranici „Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna“ i na internet stranici JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ (www.agencija-jajce.ba).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. U slučaju da izabrani kandidat u ostavljenom roku ne dostavi liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti, prijava će se odbaciti kao nepotpuna.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Aida Softić Joldić, a kontakt telefon 030/719-077.

Komisija će izvršiti provjeru znanja kandidata u skladu s člankom 8. Uredbe.