Temeljem članka 20a. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), te Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/19), po dobivenoj suglasnosti Upravnog odbora Javne ustanove broj: 01.2-05-430-2/19, od dana 17.10.2019. godine, direktor Javne ustanove raspisuje

 

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

  1. Radnik za održavanje čistoće oko nacionalnih spomenika – 2 (dva) izvršitelja, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci

Mjesto obavljanja rada: Jajce

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova: briga o svakodnevnom održavanju čistoće oko nacionalnih spomenika i zelenih površina koje su pod upravljanjem Agencije (uz upotrebu specijaliziranih sredstava za tu namjenu).

Opći i posebni uvjeti: da je kandidat stariji od 18 godina života, da je državljanin BiH, da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, da ima završenu osnovnu školu, poznavanje rada se tehničkim uređajima (motorna pila, trimer, kosilica…).

 

  1. Administrativni radnik – 1 (jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Mjesto obavljanja rada: Jajce

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova: administrativno-tehnički poslovi uz korištenje računara, vođenje evidencija, matičnih knjiga i druge dokumentacije, vođenje djelovodnika, arhiviranje, te sudjelovanje u izradi projekata.

Opći i posebni uvjeti: da je kandidat stariji od 18 godina života, da je kandidat državljanin BiH, da kandidat posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, završena SSS, IV stupanj, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru (Word, Excel), organizacijske sposobnosti.

 

  1. Blagajnik – 1 (jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci

Mjesto obavljanja rada: Jajce

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova: vođenje blagajne i sastavljanje dnevnih i mjesečnih blagajničkih izvještaja, obračun plaća zaposlenih, obračun i isplata putnih dnevnica, obračun i isplata naknada po osnovu ugovora o obavljanju privremenih odnosno povremenih poslova, te sudjelovanje u izradi projekata.

Opći i posebni uvjeti: da je kandidat stariji od 18 godina života, da je kandidat državljanin BiH, da kandidat posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, završena SSS, IV stupanj, gimnazija ili ekonomska škola, poznavanje engleskog jezila i rada na računaru (Word, Excel), organizacijske sposobnosti, jedna godina radnog iskustva.

 

  1. Referent prodaje – 1 (jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Mjesto obavljanja rada: Jajce

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova: prodaja ulaznica, suvenira i drugih materijala, informiranje posjetitelja o drugim turističkim sadržajima u destinaciji, vođenje dnevnih izvještaja, vođenje evidencije broja i strukture posjetitelja.

Opći i posebni uvjeti: da je kandidat stariji od 18 godina života, da je kandidat državljanin BiH, da kandidat posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, završena: SSS, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računaru i fiskalnoj kasi.

 

Sadržaj prijave (originali i ovjerene fotokopije):

  • potpisan kraći životopis s naznakom adrese i kontakta
  • osobna iskaznica
  • uvjerenje o državljanstvu
  • diploma o stečenoj stručnoj spremi traženoj ovim oglasom
  • potvrda o radnom iskustvu (za radna mjesta gdje je to predviđeno)
  • liječničko uvjerenje (samo za izabrane kandidate u roku koji će se odrediti)

 

Prednost u zapošljavanju po posebnim uvjetima

Prilikom zapošljavanja bit će data prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj kuverti s naznakom “NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”, na adresu Javna ustanova “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, ul. Sv. Luke 15, 70101 Jajce.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim novinama „Dnevni list“, na internet stranici „Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna“ i na internet stranici JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ (www.agencija-jajce.ba).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. U slučaju da izabrani kandidat u ostavljenom roku ne dostavi liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti, prijava će se odbaciti kao nepotpuna.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Aida Softić Joldić, a kontakt telefon 030/719-077.

Komisija će izvršiti provjeru znanja kandidata u skladu s člankom 8. Uredbe.