JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ uz pokroviteljstvo Općinskog načelnika grada Jajca Edina Hozana organizira Ljetnu školu stećaka.

Predavač: Prof. dr. Dubravko Lovrenović, dopisni član Akademija nauka i umjetnosti BiH.

Mjesto održavanja: Dom kulture.

Otvaranje 20.08. 2014. u 11 sati.

Predavanja će se održavati od 11 do 13 sati.

Ciklus predavanja o stećcima – srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima, sadržava  deset tematskih cjelina:

1. HISTORIOGRAFSKA DEKONSTRUKCIJA: Čiji su naši stećci?

2. UKRASNI MOTIVI

3. FIGURALNE KOMPOZICIJE

4. ESTETIKA I SIMBOLIZAM UMJETNOSTI STEĆAKA

5. EPITAFI – “Knjiga života

6. UMIJEĆE UMIRANJA: INDIVIDUALIZACIJA I HUMANIZACIJA SMRTI

7. NEKROPOLE – “GRADOVI MRTVIH

8. ZONE RASPROSTIRANJA STEĆAKA I KLESARSKE ŠKOLE S POSEBNIM OSVRTOM NA NAJNOVIJE REZULTATE ISTRAŽIVANJA STEĆAKA OKOLINE JAJCA

9. BOSANSKA “ŠKOLA SMRTI”: INTERKONFESIONALNOST STEĆAKA

10. NOMINACIJA STEĆAKA NA LISTU SVJETSKE BAŠTINE UNESCO-a

 

U okviru predavanja planirane su power-point prezentacije radi lakšeg praćenja izlaganja koncipiranog za najširi auditorijum.