Radi sve veće učestalosti izvođenja građevinskih, tehničkih, arheoloških i drugih  radova u zonama koje uživaju najviši stepen državne zaštite (kategorija nacionalni spomenici i zaštićena kulturno-povijesna i prirodna dobra), bez prethodne pribavljene suglasnosti i odobrenja nadležnih službi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, ovim putem Vas obavještavamo da ste dužni postupati prema zakonskim propisima prije izvođenja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalne spomenike ili dovesti u pitanje njihovu zaštitu.

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (Službene novine Federacije BiH,br. 48/09 i 75/09), građenje građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo pravno lice koje je registrirano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

JU“ Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ statutom i djelatnostima koje su propisane radom javne ustanove, prema članu 13. obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje informacija i analizu podataka za adekvatnu zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i prezentaciju kulturno-povijesne i prirodne baštine kao i monitoringa stanja spomenika i spomeničkih vrijednosti radi potreba nadležnih službi.

U skladu s tim, potrebno je obavijestiti  JU „Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, prilikom priprema za izvođenje gore navedenih radnji.

 

Kontakt informacije:

JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ 
ul. Sv. Luke 15 
tel: (0)30 658 268 
mail: [email protected] 
www.agencija-jajce.ba