Temeljem članka 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom
sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine KSB/SBK“, broj 7/19), te
članka 40. Javne ustanove, ravnatelj donosi

K R I T E R I J E
za
bodovanje pismenog ispita i usmenog intervjua

u postupku prijema u radni odnos u JU „Agencija za kulturno-povijesnu i
prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, Jajce

Članak 1.

Ovim kriterijima propisuje se postupak bodovanja pismenog ispita i intervjua kod
prijema u radni odnos u JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj
turističkih potencijala grada Jajca“ Jajce.
Članak 2.

(1) Pismeni ispit sastoji se od 10 pitanja kojima se provjeravaju ispitne oblasti
vezane za:
a. zakonski okvir djelovanja Javne ustanove i opće znanje (2 pitanja)
b. akti Javne ustanove (Statut) i Pravilnik o radu društva (2 pitanja)
c. stručna pitanja vezana za opis radnog mjesta (6 pitanja)
(2) Svako pitanje boduje se jednim bodom tako da je maksimalan broj bodova na
pismenom ispitu 10 bodova.
(3) Na pismenom ispitu potrebno je osvojiti minimalno šest bodova što predstavlja
uvjet za pristupanje intervjuu.
(4) Pismeni ispit traje 30 minuta.
(5) Kandidat koji ne pristupi pismenom ispitu smatra se da je odustao od prijave.

Članak 3.

(1) Intervju se sastoji od 5 pitanja.
(2) Svaki član Komisije za provođenje javnog oglasa daje 1 do 5 bodova tako da
maksimalni broj bodova na intervjuu može biti 25.
(3) Pitanjima na intervjuu utvrđuju se: opće osobine, fleksibilnost, predznanje o
poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti i sposobnost
iznalaženja rješenja, sposobnost vještina komunikacije, interesi, profesionalni
ciljevi, stavovi i motivacija kandidata za rad u Javnoj ustanovi.
(4) Na intervjuu se mogu postavljati i određena pitanja iz oblasti za koju je
proveden pismeni ispit.
(5) Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je odustao od prijave.

Članak 4.

Na osnovu utvrđenih bodova na pismenom ispitu i intervjuu, Komisija za provođenje
javnog oglasa sastavlja listu uspješnih kandidata koju je dužna dostaviti Ravnatelju u
roku od tri radna dana nakon obavljenog intervjua.
Članak 5.

Pismeni ispit i intervju mogu se održati isti dan, ovisno o broju kandidata prijavljenih
na javni oglas.

Članak 6.

Ove kriterije objaviti na oglasnoj ploči Javne ustanove i web stranici Javne ustanove.

Članak 7.
Kriteriji stupaju na snagu danom donošenja.