Valorizacija reljefa u turističke svrhe sa posebnim osvrtom na Ski Centar “Ranča”

Područje Jajca predstavlja kompleksan i jedinstven prirodni prostor sa mnoštvom prirodnih fenomena koji su nastali zahvaljujući brojnim prirodnim procesima, a neki od njih su pojava sedre u rijeci Plivi kao i formiranje najveće prirodne akumulacije vode u Bosni i Hercegovini, povoljna horizontalna i vertikalna raščlanjenost terena te pogodni klimatski uvjeti koji predstavljaju komplementarnu vrijednost za razvoj i ljetnih i zimskih oblika turizma. Ovo su samo neki od brojnih prirodnih uvjeta koji se mogu identificirati te kategorizirati kao indikacijski faktori za razvoj brojnih oblika turizma na području turističke destinacije Jajca.

U nastavku ćemo se osvrnuti samo na jedan od prirodnih specifičnosti koja se može okarakterizirati kao turistička vrijednost, a to je reljef kao indikacijski faktor. Poseban osvrt pripada našem jedinom Ski centru na području Jajca a to je Ski centar Ranča koje se nalazi na istoimenoj planini udaljenoj od Jajca svega 18 kilometara.

Reljef je indikacijski faktor  za razvoj turizma posebno iz oblasti sportsko-rekreativnog, zimskog, ljetnog turizma i planinarstva kao oblika turističkog kretanja. Planinarstvo tako pripada rekreativnom turizmu. U turističke svrhe uglavnom se koriste pozitivne morfostrukture, one koje su definirane nadmorskim visinama, to su morfoforme koje pripadaju vertikalnoj raščlanjenosti što se shvata sistemom nadvišenje. Ovako definiran reljef pripada planinskoj  morfostukturi i odlikuje se pejzažnim diverzitetu valorizacije ovog reljefnog oblika, najčešće za razvoj zimskog turizma uz uvjet ostalih fizičko-geografskih povoljnosti a to je prevashodno klima kojom se definira  vrsta padavina, posebno  dužina trajanja snježnog pokrivača.

U sagledavanju turističke valorizacije posebno zimskog ili ski turizma ocjenjuje se dužina padina, nagib padina, zatim stupanj ili nivo horizontalne raščlanjenosti. Prema zahtjevima međunarodne skijaške organizacije  za pojedine sportove a posebno spust, slalom, veleslalom i sl., dužina padina bi trebala iznosti oko 2 km,  a nagib najmanje 0 stupnjeva. Ovo su uvjeti za natjecateljski karakter, mada se za rekreativne svrhe ovi elementi mogu i drugačije tretirati posebno kod padova koji mogu biti daleko blaži. Za takmičenje su potrebni uvjeti horizontalne raščlanjenosti posebno pregibnog tipa, za terenske skokove. Ukoliko se radi o natjecateljskim disciplinama onda se u svim uvjetima mora osigurati prostor za gledalište.

Ostali sportovi koji se izvode u reljefnim cjelinama su paragliding i bungee jumping, koji zahtijevaju vertikalno ispresijecan teren. Paragliding se izvodi na uleglim odsjecima, a za bungee jumping su potrebne duboke doline i odsjeci kao što su kanjonaste riječne doline. U ovakvim reljefnim oblicima za obje vrste sportova, posebno za prvu potrebne su i zračne struje vertikalnog profila te u potpunosti mirno vrijeme (da nema vjetra).

Ostali  vidovi sporta kao što su biciklizam, motocross i dr. su povezani sa reljefnim oblicima sa veoma ispresijecanim reljefom posebno kod motocrossa i nešto blažim reljefom za biciklizam. U rekrativne oblike turizma spada i planinarstvo koje se organizira u planinskim predjelima.

Na bazi identifikacijskih planinskih faktora vrši se njihovo  izučavanje i ono spada u 4 programska tipa koji obuhvaćaju analizu svih reljefnih faktora koji se mogu staviti u funkciju razvoja turizma ove namjene.

U identifikaciji i valorizaciji reljefa u turističke svrhe mora se voditi stroga pažnja oko valorizacije i zaštite istih, što nastaje kao posljedica antropogenog djelovanja. Antropogeno djelovanje inicira negativne prirodne procese od kojih su najznačajniji erozivni. U antropogene negativne procese spada i proces izgradnje stambenih ili destinacijskih objekata.

Planina Ranča pripada Vlašićkom masivu. Najviša kota Ranče je Suhi vrh koji se nalazi na 1463 m.n.m. Svojim položajem i morfodinamikom pogodna je za bavljenje ljetnim i zimskim oblicima planinskog turizma.


Ski centar Ranča je jedno od tri prijeratna skijališta u Središnjoj bosni, udaljen svega 20 km od skijališta Vlašić u blizini Travnika. Od Jajca je udaljen 18 km, dok je od središta općine Dobretići udaljen oko 5 km.

Sportsko-rekreacijski centar Ranča ima oko 900 metara dugu i uređenu stazu širine oko 100 metara, te ski lift sa kapacitetom od 1 000 skijaša na sat. Pored skijaške infrastrukture u neposrednoj blizini nalazi se i ugostiteljski objekt koji zadovoljava potrebe prehrane i pića, dok su u pripremi i ugostiteljski smještajni kapaciteti. Nažalost, ne postoji mogućnost iznajmljivanja skijaške opreme, stoga se svima preporučuje da istu ponesu sa sobom.

Ekspozicija skijaške staze je prema zapadu dok stupanj nagiba terena iznosi od  0° do 40° (neslužbeni podatci). Na području podneblja gdje se nalazi skijalište zastupljen je Predplaninski klimat (Cfc) te stoga najhladniji mjesec ima prosječnu temperaturu oko -3°C, što omogućava pojavu snježnih padavina koje se zadržavaju relativno dugo. Prema predanjima lokalnih stanovnika, na ovom području snijeg se ne pojavljuje samo u dva mjeseca u godini, u srpnju i kolovozu.

Trenutna ponuda na Ski centru Ranča izgleda ovako:

– boravak za grupne posjete (minimalno 30 osoba) sa uračunatim obrokom je 15 KM po osobi,

– dnevna karta za skijanje za odrasle iznosi 18 KM, u periodu od 9-16 sati,

– dnevna karta za skijanje za djecu iznosi 15 KM, u periodu od 9-16 sati,

– poludnevna karta za skijanje za odrasle iznosi 15 KM, u periodu od 12-16 sati,

– poludnevna karta za skijanje za djecu iznosi 10 KM, u periodu od 12-16 sati,

– karta za „noćno“ skijanje za odrasle iznosi 15 KM, u periodu od 18-21 sat.

Sve dodatne informacije o stanju na stazi, prohodnosti puta, smještaj te mogućnosti prijevoza i dodatnim pitanjima možete pronaći na facebook stranici: Ski Centar „Ranča“ – Jajce ili na broj telefona: +387 (0)63 289 066.

Pored ski centra, područje Poljana sa izgrađenom turističkom infra i substrukturom može pored skijališta uvezati i druge turističke i prirodne vrijednosti tog područja te formirati unificiran turistički paket proizvod. Pored zimskog skijaškog turizma planina Ranča nudi komplementarne mogućnosti za formiranje i drugih paketa prodaje, tu se prije svega mora spomenuti lovni i safari turizam te biciklizam i motocross koje mogu povezati planine Ranča i Vlašić te obogatiti svoj program izvan zimskog skijaškog perioda.

Skijalište Ranča u potpunosti zaokružuje turističku ponudu ovog cijelog područja. Iako ski centar predstavlja atrakciju i potrebu lokalnom stanovništvu ipak omogućuje da se na relativno malom prostoru razvijaju ljetni (npr. kupališni) turizam i zimski (npr. skijaški) turizam. Raznolikost, unificiranost i umreženost ponude predstavlja snažan poticaj razvoju turizma cijele destinacije.