Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ potpisali su sporazum o saradnji. U protokolu se navodi sljedeće:

Katedra za arheologiju i Institut za arheologiju Fakulteta obezbjeđuje neophodan naučni kadar, a Agencija neophodan stručni kadar u okviru regulisanih djelatnosti potpisom protokola u cilju rada na:

  • zajedničkim naučnim projektima i istraživanjima;
  • zajedničkom učešću u prijavama na domaćim i međunarodnim projektima;
  • učešće na zajedničkim istraživanjima;
  • zajedničkom sudjelovanju posvećeno obrazovanju, istraživanju od interesa za obje strane;
  • pokretanje zajedničkih programa, simpozija, kongresa, seminara, tečajeva, ljetnih škola, radionica i drugih oblika saradnje od zajedničkog interesa;
  • korištenje resursa obje strane u cilju realiziranja zajedničkih aktivnosti i dr.

Ovaj protokol će se koristiti kao okvir institucionalne saradnje, te će biti osnova za pojedinačne ugovore od interesa obje strane.