Pored WEB portala i drugih medija, JU Agencija Jajce redovno objavljiva i promoviše turističke potencijale grada Jajca i na Facebook-u.

Facebook stranica Agencije ostvarila je preko 10,000 praćenja.

Hvala što ste uz nas.