Reljef predstavlja indikacijski faktor za razvoj turizma posebno sljedećih oblika turizma: sportsko – rekreativnog, zimskog, ljetnog i planinarskog kao posebnog oblika turističkog kretanja.
Ukoliko su ispunjeni ostali uvjeti (npr. klima, količinom padalina, dužinom zadržavanja snježnog pokrivača i dr.) pozitivne morfostrukture najčešće se koriste u valorizaciji za zimske oblike turizma. 
Za razvijanje ovog oblika turizma potrebno je da planinska morfostruktura ispunjava određene uvjete: klimatski (oblik prevladavajući padalina, dužna zadržavanja snježnog pokrivača, prisutnost magle),
dužina padina, nagib padina, stupanj horizontalne raščlanjenost. Svi ovi uvjeti predstavljaju fizičkogeografske uvjete bavljenja zimskim turizmom, na njih naravno trebaju slijediti zadovoljavajući uvjeti dolaska, boravka i odlaska turista. 
Prostor Jajca graniči na svojoj sjeveroistočnoj strani sa planinom Ranča koja odvaja prostor općine Jajce i Dobretići. Planina Ranča posjeduje rekreacijski ski centar “Ranče“.
Planina Ranča pripada Vlašićkom masivu. Najviša kota Ranče je Suhi vrh koji se nalazi na 1463m.n.m. Svojim položajem i morfodinamikom pogodna je za bavljenje ljetnim i zimskim oblicima planinskog turizma. 
Ski centar Ranča je jedno od tri prijeratna skijališta u Središnjoj bosni, udaljen svega 20 kilometara od poznatog skijališta Vlašić.
Sportsko-rekreacijski centar Ranča ima oko 5 kilometra uređenih staza i za sad je samo sa jednim ski liftom u pogonu, kapaciteta do 1000 skijaša na sat, što zadovoljava trenutne potrebe nas skijaša rekreativaca. 
U sklopu rekreacijskog centra nalazi se i jedan ugostiteljski objekt. Ovo skijalište u potpunosti zaokružuje turističku ponudu ovog cijelog područja. Iako ski centar predstavlja pretežito atrakciju okruženju Jajca ipak omogućuje da se na relativno malom prostoru razvijaju ljetni kupališni turizam i zimski skijaški turizam. Raznolikost, unificiranost i umreženost ponude predstavlja snažan poticaji razvoju turizma cijelog kraja.