BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA JAJCE

Općinski načelnik

Broj:02-24-1546/14

Jajce, 04.03.2012. godine

Na osnovu člana 110. Statuta Općine Jajce (“Službene novine Općine Jajce “broj:3/08)

Općinski načelnik, donosi

R J E Š E NJ E – o imenovanju Organizacionog odobora Sajma turizma i eko proizvoda

Općinski načelni imenuje Organizacioni odbor Sajma turizma i eko proizvoda u Jajcu u sastavu:

1. Huso Hadžić – direktor JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” predsjednik

2. Edin Hozan – Općinski načelnik, član

3. Branko Bungić – predjsedavajući Općinskog vijeća Jajce, član

4. Amila Hadžić – stručni savjetnik za poslove lokalnog ekonomskog razvoja, član

5. Dijana Duzić – viši stručni saradnik za informisanje i protokol, član

6. Matija Lučić – direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Jajce, član

7. Mira jović – direktorica Eko Plive, član

Organizacioni odbor zadužen je za pripremu, organizaciju i uspješno održavanje sajma turizma i eko proizvoda u Jajcu.

Organizacioni odbor može da angažira i druge uposlene u Općini Jajce, Javnim preduzećima i Javnim ustanovama čiji su poslovi vezani za stvaranje uslova za uspješno organiziranje sajma uz saglasnost Općinskog načelnika.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik, Edin Hozan

Prvi sajam turizma i eko proizvoda STEP Jajce održat će se 24. i 25. 05. 2014. godine. Između dvije srednjovjekovne kapije  Travničke i Banjalučke bit će postavljeni štandovi gdje će se predstaviti, domaći i strani izlagači, dio sajma će biti i u Domu kulture Jajce. Cilj sajma je promovisanje prije svega turističkih potencijala grada Jajca, ekološke hrane i razmjena iskustava. Iz Organizacionog odbora obavijestili su nas da se radi na užurbanoj pripremi. U sklopu pripreme održani su sastanci sa jajačkim ugostiteljima, vladinim i ne vladinim organizacijama koje su se stavili na raspolaganje i dali maksimalnu podršku kako bi što bolje bio održan ovaj važan događaj.