Na osnovu člana 33. i 38. Statuta Javne ustanove „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ broj: 01.2-05-303/17 od 13.10.2017.godine, Upravni odbor JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ imenovan Rješenjem broj: 01-01-6-2122/18 od 20.03.2018.godine, na svojoj devetoj sjednici održanoj dana 13.12.2018.godine, donio je

 
 
O D L U K U
    O novim cijenama ulaznica
 
I
Upravni odbor je jednoglasno odlučio da se kao sezona tretira period od 01.05. do 30.09. u godini a vansezona period od 01.01. do 30.04. i od 01.10. do 31.12. u godini. Na prijedlog direktora Agencije, članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o novim cijenama:
 
Cijene ulaznica u sezoni:
1.     8 KM – Vodopad + Mitrej + Etnomuzej
2.     5 KM –  Tvrđava
3.     4 KM –  Katakombe
4.     2 KM –  Mitrej
5.     2 KM –  Etnomuzej
 
Cijene ulaznica u vansezoni:
1.     4 KM – Vodopad
2.     2 KM –  Tvrđava
3.     2 KM –  Katakombe
4.     2 KM –  Mitrej
5.     2 KM –  Etnomuzej
 
Cijena ulaznica dijeli se u 3 (tri) kategorije i to: odrasli, grupe učenika od 7 do 18 godina i
Djeca do 7 godina starosti.
Djeca starosti do 7 godina imaju pravo na besplatan ulaz.
Grupe učenika od 7 do 18 godina plaćaju 50% od utvrđene cijene za svako naplatno mjesto.
 
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.01.2019.godine.